WATSON

Dane osobowe firmy
pod Twoją kontrolą

Zarządzanie danymi osobowymi

WATSON jest to narzędzie pomagające wdrożyć w firmie odpowiedzialną politykę zarządzania danymi osobowymi dostosowaną do wymagań RODO. Możesz łatwo monitorować wszystkie systemy w jednym miejscu.

Łatwość wdrożenia

WATSON łatwo integruje się z innymi aplikacjami. Rzadko wymaga ingerencji w monitorowane systemy. Jest dostępny jako usługa w chmurze. Nie wymaga inwestycji w infrastrukturę i zapewnienia obsługi informatycznej. To minimalne ryzyko inwestycji.

RODO – Twoje obowiązki

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, od dnia 25 maja 2018 r. wszyscy administratorzy danych osobowych oraz podmioty przetwarzające są zobowiązane wykazać, opierając się na atrybucie rozliczalności, że ich wszystkie operacje przetwarzania danych osobowych (w tym operacje realizowane w imieniu bądź na rzecz administratora danych) są zgodne z wymaganiami RODO. Dostosowanie przetwarzania danych osobowych w systemach/aplikacjach IT jest więc kluczowe z punktu widzenia administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego.

Wysoka konfigurowalność

W ramach modułu WATSON możliwe jest:

 • Definiowanie zdarzeń biznesowych zachodzących w systemach biznesowych
 • Tworzenie reguł mapowania zdarzeń biznesowych na cele przetwarzania danych służących do automatycznego przypisania celów przetwarzania do poszczególnych jednostek danych oraz
 • określenia okresów retencji dla poszczególnych danych
 • Przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń biznesowych

Współpraca z modułem Sherlock

Automatyczne połączenie z modułem Sherlock umożliwia:

 • Wyszukiwanie i raportowanie przetwarzanych danych osobowych
 • Analizę kontekstową operacji wykonywanych w systemie biznesowym na danych osobowych
 • śledzenie przeplotów operacji
 • śledzenie interakcji między obiektami procesu i jego uczestnikami
 • podgląd historycznych wersji danych
 • śledzenie powiązań obiektów biznesowych

Funkcjonalność

Nasze oprogramowanie pomoże odpowiedzieć na pytania

 • Jakie dane poszczególnych klientów przetwarzasz, z jakich powodów i jak długo możesz to robić?
 • Kiedy wygaśnie możliwość przetwarzania poszczególnych jednostek danych?
 • Dla których klientów wygasł okres retencji danych?
 • Czyje dane są przetwarzane mimo zgłoszonego sprzeciwu itp.

Rozbudowane raporty i statystyki

WATSON umożliwia m.in. śledzenie celów przetwarzania danych oraz raportowania okresów retencji dla poszczególnych jednostek danych osobowych. Szczegółowe raporty obejmują m. in.:

 • Upływ okresów retencji danych osobowych poszczególnych klientów
 • cele przetwarzania poszczególnych jednostek danych klientów
 • przetwarzanych jednostek danych i powodów ich przetwarzania
 • zdarzenia biznesowe w podziale na typy
 • liczba poszczególnych typów zdarzeń biznesowych w miesiącach
 • Retencja danych osobowych klientów
 • Retencja celów przetwarzania

Wdrożenia